Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

PROJEKT GRUNDTVIG

Projekt: Uczenie się rodziców o rozwoju wczesnodziecięcym (ECD) i edukacji wczesnodziecięcej (ECE)

Od 1 sierpnia 2009 roku Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren rozpoczął realizację dwuletniego projektu finansowanego w ramach Projektów Partnerskich Grundtviga. Projekt miał charakter szkoleniowy i był skierowany do kobiet/ matek – liderek, które  prowadzą  formalne/ nieformalne organizacje/ grupy działające na rzez rodziny, małych dzieci  oraz wzmacniają kobiety/ matki w przestrzeni społecznej. Do udziału w projekcie zaproszone zostały kobiety-liderki z kilkunastu polskich organizacji i grup nieformalnych. Instytut Małego Dziecka pełnił rolę koordynatora  projektu oraz prowadził  warsztaty  dla matek - liderek z Niemiec i Słowacji na temat modelowego i innowacyjnego podejścia IMD dotyczącego rozwoju wczesnodziecięcego i edukacji wczesnodziecięcej.

Głównymi celami  projektu były:
 • Rozwój wiedzy i wzmocnienie umiejętności uczestników projektu w zakresie rozwoju wczesnodziecięcego i edukacji wczesnodziecięcej.
 • Oferowanie rodzicom z różnych krajów Unii Europejskiej możliwości wymiany pomysłów i praktyk dotyczących organizacji i funkcjonowanie Centrów Matek.
 • Dalsze upowszechnianie i transfer dobrych praktyk w sieciach partnerskich.
 • Wzmocnienie współpracy europejskiej oraz nawiązywanie kontaktów między grupami tworzącymi nieformalne środowisko nauki dla osób będących w niekorzystnej sytuacji.

Projekt  był realizowany wspólnie z  3 partnerami :
 • Stichting Nest! – Holandia, Amsterdam – jest twórcą metodologii uczenia się w obszarze inicjatyw oddolnych,
 • Mütterforum Baden-Württemberg e.V. Landesverband der Mutter- und Familienzentren – Niemcy, Stuttgart – ma doświadczenie w tworzeniu  ogólnodostępnych miejsc w przestrzeni publicznej, gdzie rodzice uczą się i rozwijają
 • Unia materkych centier (UMC) – Słowacja, Bratysława – wypracowała pozytywną relację pomiędzy obszarem edukacji formalnej i nieformalnej
Projekt dla grupy polskiej proponował:
 • 2 wyjazdy szkoleniowe do organizacji partnerskiej z projektu (Słowacja -“Akademia praktycznego rodzicielstwa” 19- 23.11.2009r., Niemcy- „Samopomoc rodzicielska, szkolenie dot. metody wspierania liderów- 02.2011r.)
 • 2 warsztaty dla liderek prowadzone przez Marieke van Geldermalsen – Jaeckel Stichting Nest! – Holandia ( 1 warsztat- strategie samodzielnego organizowania się rodziców- 03.2010r., 2 warsztat- – budowanie sieci inicjatyw oddolnych oraz wzajemne wsparcie – 11.2010r.)
 • Wsparcie  liderów inicjatyw oddolnych w transferze wiedzy i umiejętności do swoich grup
 • Konferencję podsumowującą projekt – 05.2011 r.

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren (IMD) jest organizacją pozarządową, która ponad 16 lat działa w obszarze wsparcia rozwoju i edukacji małego dziecka. W tym czasie organizacja zrealizowała kilkadziesiąt projektów o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Misją organizacji jest budowanie kultury małego dziecka jako integralnej części demokratycznego społeczeństwa. Instytut Małego Dziecka promuje znaczenie wczesnego dzieciństwa i dobrej jakości edukacji dla rozwoju człowieka.

Interdyscyplinarny zespół specjalistów (psychologów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych, socjologów, trenerów) pracuje w oparciu o autorską, innowacyjną koncepcję skoncentrowaną na perspektywie małego dziecka (Podejście IMD). Programy Instytutu kierowane są do małych dzieci (od urodzenia do 7 roku życia) i ich najbliższego środowiska rodzinnego i edukacyjnego oraz wszystkich uczestników przestrzeni społecznej, w której żyją małe dzieci.

PROFESJONALNE LIDERKI

Projekt „Profesjonalne Liderki - Sprawne Organizacje”

Realizowany przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren z Poznania ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest wsparcie oraz profesjonalizacja organizacji pozarządowych prowadzonych przez kobiety – liderki poprzez rozwijanie potencjału instytucjonalnego i ludzkiego tych organizacji. Projekt ma charakter szkoleniowy. Koncentruje się na osobie lidera rozwijając jego wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania organizacją – zarządzania zasobami ludzkimi i programem organizacji. Projekt zakłada, że jego głównym rezultatem będzie przejście od przywództwa opartego o naturalne predyspozycje do przywództwa opartego o konkretną wiedzę i umiejętności. Projekt oferuje liderkom organizacji udział w szkoleniach, seminariach i indywidualnych konsultacjach w okresie od września 2011 do września 2012 roku. Szkolenia rozwiną wiedze i umiejętności liderek w zakresie zarządzania zasobami ludzki organizacji, dobrej jakości programu zajęć dla małych dzieci i ich rodziców, prawnych aspektów funkcjonowania organizacji, w tym wolontariatu oraz budowania wizerunku i promocji działań. Podsumowaniem realizacji projektu będzie przygotowanie i upowszechnienie publikacji „Przewodnik dla Liderek organizacji pozarządowych”, której zakres tematyczny będzie opracowany wspólnie z uczestniczkami szkoleń.

Jak do nas dotrzeć?

Polub nas na Facebooku!