Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main MenuRozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1


Stowarzyszenie działające na postawie niniejszego statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie „Twórcze Mamy” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.


§ 2


Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.


§ 3


1. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Koziegłowy k/Poznania. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu poznańskiego. W przypadkach, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.


 § 4


Stowarzyszenie w swoich działaniach kieruje się chrześcijańską koncepcją człowieka i rodziny.
 

§ 5


Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci według wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 


Rozdział II

Cele Stowarzyszenia

 
§ 6Celem Stowarzyszenia jest:

1. Tworzenie wspólnoty mam umożliwiającej właściwy i najpełniejszy rozwój.
2. Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji wychowawczych.
3. Dbanie o pełny rozwój intelektualny, fizyczny i psychiczny dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sfery uczuć i zdolności twórczych, w celu wychowania ich na osoby zdolne do samodzielnego życia w społeczeństwie.
4. Popularyzowanie idei twórczego macierzyństwa.
5. Wspieranie procesu nabywania kompetencji rodzicielskich w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
6. Inspirowanie i uczestnictwo w badaniach naukowych sprzyjających świadomemu i dojrzałemu rodzicielstwu.
7. Pomoc duchowa, psychologiczna i materialna rodzinom, szczególnie tym w trudnej sytuacji życiowej.
8. Działalność informacyjna i wydawnicza.
9. Działalność charytatywna.
10.  Prowadzenie działań zmierzających do tworzenia placówek edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych.
11.  Integrowanie środowiska lokalnego.
12.  Działalność na rzecz parafii p.w. M.B. Fatimskiej w Koziegłowach.
 
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

1. Organizowanie zajęć dla mam z uwzględnieniem ich potrzeb.
2. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, dla rodzin.
3. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.
4. Integrowanie rodzin poprzez organizację wyjazdów i festynów parafialnych.
5. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
6. Popularyzowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
7. Współpracę z władzami, reprezentowanie interesów rodzin z dziećmi wobec władz.
8. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Cały dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
9. Zdobywanie środków na wyżej wymienione zamierzenia.
10.  Prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań Stowarzyszenia.
 

§ 7


Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 


Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

 
§ 8Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych;
2. członków wspierających;
3. członków honorowych.
 

§ 9


1. O uzyskanie statusu członka zwyczajnego może starać się osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz złoży pisemną deklarację o podjęciu się realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.
3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia.


§ 10


1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
c) prawo korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia.
d) prawo uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
c) dbać o dobro, autorytet i majątek Stowarzyszenia,
d) regularnie płacić składki członkowskie.

3. Praca członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest wykonywana nieodpłatnie, z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu.


§ 11


Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie.
 

§ 12


Skreślenie z listy członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:

1. rezygnacji członkostwa złożonej na piśmie;
2. śmierci członka;
3. utraty osobowości prawnej w wypadku osób prawnych.


§ 13


Wykluczenia członka zwyczajnego i wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:

a) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub który godzi w dobre imię Stowarzyszenia;
b) utraty praw obywatelskich;
c) postępowania sprzecznego z niniejszym statusem lub uchwałami Stowarzyszenia;
d) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy.


§ 14


Przed podjęciem uchwał w sprawach określonych w rozdz. 3, Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
Od uchwały Zarządu, członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.


§ 15


1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.


§ 16


Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna, której godność tę nada Walne Zgromadzenie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.


§ 17


Członek wspierający i honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.  Nie posiadają oni biernego i czynnego prawa wyborczego.

 


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia


§ 18


Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 

§ 19


1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata. Wyboru i uzupełniania składu władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród jego członków w głosowaniu tajnym.


§ 20


Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że szczególne przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
 


Walne Zebranie Członków
 
§ 21


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne zebranie Członków może być:

a) zwyczajne;
b) nadzwyczajne.


§ 22


1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
d) udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)  uchwalanie zmian statutu,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
i)  rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność jego władz,
j)  określanie wysokości składek członkowskich.
k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie mogą brać udział w walnym zebraniu wyłącznie osobiście mając jeden głos.


§ 23


Zmiana Statutu Stowarzyszenia, wybór, odwołanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia. W drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy członków nie obowiązuje.


§ 24


1. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na podstawie:

a) pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej,
b) pisemnego wniosku co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
c) z własnej inicjatywy.

2. Pisemny wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków powinien zawierać podanie celu jego zwołania.


§ 25


1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia swoich członków pisemnie (drogą elektroniczną) z 14-dniowym wyprzedzeniem.


§ 26


1. W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu odbywa się ono w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2.  Jeżeli drugi termin wyznaczono w tym samym dniu, co pierwszy termin, czas pomiędzy pierwszym a drugim terminem nie może być krótszy niż 30 min.
3. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.


Zarząd

§ 27


1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera   Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika i Sekretarza. Wybór na funkcję Prezesa Zarządu następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, bo taki jest obowiązek
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu. W przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad uchwałami decyduje głos Prezesa Zarządu.


§ 28


1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wice-prezesa.


§ 29


Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, dysponowanie jego funduszami, przyjmowanie zapisów i darowizn
2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
3. przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenie.
4. zatrudnianie pracowników do prowadzenia prac stowarzyszenia
5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
6. przedstawienie raz na rok sprawozdania ze swej działalności.
7. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej
8. występowanie z wnioskiem o nadanie honorowego członkostwa
9. podejmowanie uchwał w sprawach określonych niniejszym statutem.`
10.  decydowanie o sposobie wniesienia składki członkowskiej oraz o rozłożeniu składki na raty.


§ 30

Utrata mandatu członka Zarządu następuje wskutek:

a) odwołania przez Walne Zebranie Członków,
b) nieudzielenia absolutorium,
c) zrzeczenia się funkcji członka Zarządu,
d) upływu kadencji.


Komisja Rewizyjna

§ 31


Komisja Rewizyjna:

1. Składa się z trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybranych w czasie Walnego Zebrania. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
3. Działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.


§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia,
2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
4. rozpatrywanie skarg na działalność zarządu
5. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z własnej działalności.
6. uczestniczenie w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.


§ 33


Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje wskutek:

a) odwołania przez Walne Zebranie Członków,
b) zrzeczenia się funkcji członka Komisji Rewizyjnej,
c) upływu kadencji.
 


Rozdział V

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia


 § 341. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

a) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
b) inne prawa majątkowe,
c) środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego statutowych celów.


§ 35


Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1. składki członkowskie,
2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
3. dochody z organizowanych odpłatnie imprez okolicznościowych,
4. dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
5. dochody z majątku Stowarzyszenia,
6. ofiarność publiczna.
7. dochody z własnej działalności gospodarczej.§ 36


Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.


§ 37


Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zarząd Stowarzyszenia.
 


Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 38


1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Walne zebranie określa cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

 

Jak do nas dotrzeć?

Polub nas na Facebooku!